Veprimtarina e punës së Task- Forces Vendore për Zbatimin e Planit të Veprimit kundër Kultivimit dhe Trafikimit të Kanabisit 2018

Veprimtarina e punës së Task- Forces Vendore për Zbatimin e Planit të Veprimit kundër Kultivimit dhe Trafikimit të Kanabisit 2018 (16.01.2019) Mbështetur  në  ligjin  nr.107/2016  “Për Prefektin e Qarkut ” neni 20 , pikës 14 të Urdhërit nr. 51 datë 13.04.2017 të Kryeministrit ”Për Krijimin dhe Funksionin e Strukturave Drejtuese dhe Koordinuese Ndërinstitucionale në Nivel Qëndror dhe Lokal, të Ngarkuara me Përgjegjësinë e Zbatimit  të  Planit të Veprimit  kundër Kultivimit dhe Trafikimit të Kanabisit 2017-2020”,në Institucionin e Prefektit të Qarkut,është ngritur Task – Forca Vendore  me Urdher te Prefektit te Qarkut nr.27,date 27.04.2017 nën drejtimin e Prefektit dhe ka në përbërje përfaqësues të drejtorive  në nivel vendor sipas përfaqësimit të […]

Institucioni i Prefektit të Qarkut Berat pjesë e projektit “FLORIS”

Institucioni i Prefektit të Qarkut Berat pjesë e projektit “FLORIS” Në zbatim të detyrimeve si pjësëmarrës i marrëveshjes së palëve (CONSORTIUM AGREEMENT FLORIS) me bashkëfinancim fondesh të BE në projektin “FLORIS” me objekt “Mjetet për përmirësimin e strategjive për uljen e rrezikut nga përmbytjet” morrëm pjesë në takimin e parë të përbashkët  (Kick – off meeting) i cili u zhvillua në datat 11 dhe 12 Shkurt 2019 nëmjediset e universitetit të Messinës, Itali. Morrën pjesë në këtë takim: Universiteti i Messinës, Itali (lider i projektit) Universiteti Middlesex, Londër, Britani e Madhe, Universiteti i Sarajeves, Bosnia dhe Hercegovina Fondacioni kërkimor CIMA Institucioni i Qarkut Berat. Institucioni i Prefektit të Qarkut u […]

Raport për periudhën janar – dhjetor 2018

R A P O R T PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2018  TË LUFTËS KUNDËR TRAFIKIMIT TË PERSONAVE NË QARKUN BERAT.     Në zbatim të Urdhërit të Kryeministrit Nr.6 datë 26.01.2017 “Për krijimin e Komitetit Rajonal të Luftës Kundër Trafikut të Personave”, si dhe të Urdhërit të Prefektit Nr.8 datë 20.02.2017 dhe Nr.11 datë 01.03.2017 për periudhën Janar–Dhjetor 2018 në kuadër të luftës kundër trafikimit të personave, organet shtetërore në Qarkun Berat kanë ndërmarrë një sërë iniciativash në luftën kundër trafikimit të personave. Në Qarkun e Beratit në kuadër të luftës kundër trafikimit të personave janë evidentuar gjithsej 6 raste të  trafikimit të personave gjatë periudhës Janar – Dhjetor […]