Legjislacioni

Ligj Nr. 107/2016 “Për Prefektin e Qarkut”