PREFEKTI I QARKUT BERAT
DETAJIMI I BUXHETIT TE VITIT 2018
STRUKTURA 1160

Artikulli Emertimi Buxheti
fillestar
Buxheti
i ndryshuar
TOTALI 32,106,000 35,342,600
600 PAGA, SHPERBLIME DHE TE TJERA SHPENZIME PERSONELI 20,500,000 20,500,000

6001001

Paga baze

3,357,000

3,357,000

6001002

Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi

60,000

60,000

6001003

Shtese page per vjetersi ne pune

1,007,000

1,007,000

6001004

Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe

455,000

455,000

6001005

Shtese page per funksionin

15,251,000

15,251,000

6001099

Shtesa page te tjera

50,000

50,000

6003900

Te tjera shperblime per personelin

160,000

160,000

6009100

Shpenzime te tjera personeli

160,000

160,000

601 KONTRIBUTE PER SIGURIME SHOQERORE DHE SHENDETESORE 3,606,000 3,606,000

6010100

Kontribute per sigurime shoqerore

3,237,000

3,237,000

6011100

Kontribute per sigurime shendetesore

369,000

369,000

602 MALLRA DHE SHERBIME TE TJERA 8,000,000 8,000,000

6020

Materiale zyre dhe te pergjithshme

810,000

810,000

6020100

Kancelari

300,000

300,000

6020200

Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim

120,000

120,000

6020300

Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres

200,000

200,000

6020500

Blerje dokumentacioni

70,000

70,000

6020900

Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme

120,000

120,000

6021

Materiale dhe sherbime speciale

120,000

120,000

6021099

Te tjera materiale dhe sherbime speciale

120,000

120,000

6022

Sherbime nga te trete

1,985,000

1,985,000

6022001

Elektricitet

550,000

550,000

6022002

Uje

150,000

150,000

6022003

Sherbime telefonike

180,000

180,000

6022004

Posta dhe sherbimi korrier

260,000

260,000

6022008

Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes

725,000

725,000

6022099

Sherbime te tjera (Internet, etj..)

120,000

120,000

6023

Shpenzime transporti

440,000

440,000

6023100

Karburant dhe vaj

200,000

200,000

6023200

Pjese kembimi, goma dhe bateri

120,000

120,000

6023300

Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit

120,000

120,000

6024

Shpenzime udhetimi

620,000

620,000

6024100

Udhetim i brendshem

500,000

500,000

6024200

Udhetim jashte shtetit

120,000

120,000

6025

Shpenzime per mirembajtje te zakonshme

1,320,000

1,320,000

6025300

Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore

960,000

960,000

6025400

Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore,rrjeteve hidraulike, elektrike, t

120,000

120,000

6025600

Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit

120,000

120,000

6025800

Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave

120,000

120,000

6027

Shpenzime per detyrime dhe kompensime legale

2,335,000

2,335,000

6027400

Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna

2,335,000

2,335,000

6029

Shpenzime te tjera operative

370,000

370,000

6029001

Shpenzime per pritje e percjellje

120,000

120,000

6029003

Shpenzime gjyqesore

50,000

50,000

6029008

Shpenzime per tatime & taksa te paguara nga institucioni

80,000

80,000

6029099

Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative

120,000

120,000

231

Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara

3,000,000

2315 SHPENZIME,MJETE TRANSPORTI 2,628,000

2315120

Shpenzime per blerje makine

2,628,000

2310000

Shpenzime per blerje pajisje zyre

372,000

606 TRANSFERTA PER BUXHETET FAMILIARE DHE INDIVIDET 236,600

6060099

Te tjera transferta tek individet

236,600

STRUKTURA 1170

Artikulli Emertimi Buxheti
fillestar
Buxheti
i ndryshuar
TOTALI 2,365,000 2,365,000
600 PAGA, SHPERBLIME DHE TE TJERA SHPENZIME PERSONELI 1,965,000 1,965,000

6001001

Paga baze

496,000

496,000

6001003

Shtese page per vjetersi ne pune

189,000

177,000

6001005

Shtese page per funksionin

1,275,000

1,275,000

6001099

Shtesa page te tjera

5,000

6009100

Shpenzime te tjera personeli

17,000

601 KONTRIBUTE PER SIGURIME SHOQERORE DHE SHENDETESORE 400,000 400,000

6010100

Kontribute per sigurime shoqerore

359,000

359,000

6011100

Kontribute per sigurime shendetesore

41,000

41,000

Buxheti i Institucionit është dërguar nga Ministria e Brendshme sipas shkresës me nr. 250/1 prot. datë 15.01.2018

PREFEKTI I QARKUT BERAT P/SEKTORIT TË FINANCËS DHE SHËRBIMEVE
HARILLA DAFA BESMIR BLANA

 

Ministria e Brendshme
Njesia Shpenzuese
Struktura 01160

Prefekti i Qarkut Berat

PASQYRA E RAPORTIMIT TE BUXHETIT
Per periudhen janar – shtator 2018

Artikulli Zerat e Shpenzimeve Buxheti
vjetor
Buxheti
periudhes
raportuese
Realizimi Diferenca me
buxhetin
raportues
Realizimi ne
% ndaj
buxhetit
vjetor
Realizimi ne
% ndaj
buxhetit te
periudhes
Komente
TOTALI 35,342,600 28,546,600 22,295,952 6,255,608 63 78
600 PAGA, SHPERBLIME DHE TE TJERA SHPENZIME PERSO 20,500,000 16,300,000 14,909,584 1,390,416 73 91

6001001

Paga baze

3,357,000

2,669,224

2,251,500

417,724

67

84

6001002

Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi

60,000

47,707

7,684

40,023

13

16

6001003

Shtese page per vjetersi ne pune

1,007,000

800,688

671,480

129,208

67

84

6001004

Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe

455,000

361,780

340,515

21,265

75

94

6001005

Shtese page per funksionin

15,251,000

12,126,405

11,638,405

488,000

76

96

6001099

Shtesa page te tjera

50,000

39,756

39,756

6003900

Te tjera shperblime per personelin

160,000

127,220

127,220

6009100

Shpenzime te tjera personeli

160,000

127,220

127,220

601 KONTRIBUTE PER SIGURIME SHOQERORE DHE SHEND 3,606,000 2,960,000 2,473,140 486,860 69 84

6010100

Kontribute per sigurime shoqerore

3,237,000

2,657,105

2,219,673

437,432

69

84

6011100

Kontribute per sigurime shendetesore

369,000

302,895

253,467

49,428

69

84

602 MALLRA DHE SHERBIME TE TJERA 8,000,000 6,050,000 2,048,628 4,006,332 26 34

6020

Materiale zyre dhe te pergjithshme

810,000

658,563

412,402

246,161

51

63

6020100

Kancelari

300,000

284,500

284,022

478

95

100

6020200

Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim

120,000

120,000

100,900

19,100

84

84

6020300

Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres

200,000

120,000

120,000

6020500

Blerje dokumentacioni

70,000

54,063

5,880

48,183

8

11

6020900

Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme

120,000

80,000

21,600

58,400

18

27

6021

Materiale dhe sherbime speciale

120,000

90,750

11,700

79,050

10

13

6021099

Te tjera materiale dhe sherbime speciale

120,000

90,750

11,700

79,050

10

13

6022

Sherbime nga te trete

1,985,000

1,415,437

1,156,996

258,441

58

82

6022001

Elektricitet

550,000

420,000

363,061

56,939

66

86

6022002

Uje

150,000

113,437

41,161

72,276

27

36

6022003

Sherbime telefonike

180,000

142,000

101,597

40,403

56

72

Fikse

108,000

130,000

101,597

28,403

94

78

Celular

72,000

12,000

12,000

6022004

Posta dhe sherbimi korrier

260,000

220,000

148,469

71,531

57

67

6022008

Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes

725,000

420,000

408,708

11,292

56

97

6022099

Sherbime te tjera (Internet, etj..)

120,000

100,000

94,000

6,000

78

94

6023

Shpenzime transporti

440,000

361,500

361,500

6023100

Karburant dhe vaj

200,000

180,000

180,000

6023200

Pjese kembimi, goma dhe bateri

120,000

90,750

90,750

6023300

Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit

120,000

90,750

90,750

6024

Shpenzime udhetimi

620,000

490,750

202,920

287,830

33

41

6024100

Udhetim i brendshem

500,000

400,000

202,920

197,080

41

51

6024200

Udhetim jashte shtetit

120,000

90,750

90,750

6025

Shpenzime per mirembajtje te zakonshme

1,320,000

987,343

4,960

987,343

0

1

6025300

Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore

960,000

715,093

715,093

6025400

Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore,rrjeteve hidraulike, elek

120,000

90,750

90,750

6025600

Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit

120,000

90,750

4,960

90,750

4

5

6025800

Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave

120,000

90,750

90,750

6027

Shpenzime per detyrime dhe kompensime legale

2,335,000

1,765,844

174,240

1,591,604

7

10

6027400

Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga pu

2,335,000

1,765,844

174,240

1,591,604

7

10

6029

Shpenzime te tjera operative

370,000

279,813

85,410

194,403

23

31

6029001

Shpenzime per pritje e percjellje

120,000

90,750

7,500

83,250

6

8

6029003

Shpenzime gjyqesore

50,000

37,813

37,813

6029008

Shpenzime per tatime & taksa te paguara nga institucioni

80,000

60,500

58,750

1,750

73

97

6029099

Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative

120,000

90,750

19,160

71,590

16

21

231

Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara

3,000,000

3,000,000

2,628,000

372,000

88

88

2315 Shpenzime per mjete transporti 2,628,000 2,628,000 2,628,000 100 100

2315120

Shpenzime per blerje makine

2,628,000

2,628,000

2,628,000

100

100

2310000

Shpenzime per blerje pajisje zyre

372,000

372,000

372,000

606 TRANSFERTA PER BUXHETET FAMILIARE DHE 236,600 236,600 236,600 100 100

6060099

Te tjera transferta tek individet

236,600

236,600

236,600

100

100

STRUKTURA 01170

Artikulli Zerat e Shpenzimeve Buxheti
vjetor
Buxheti
periudhes
raportuese
Realizimi Diferenca me
buxhetin
raportues
Realizimi ne
% ndaj
buxhetit
vjetor
Realizimi ne
% ndaj
buxhetit te
periudhes
raportuese
Komente
TOTALI 2,365,000 1,912,000 1,697,248 214,752 72 89
600 PAGA, SHPERBLIME DHE TE TJERA SHPENZIME PERSO 1,965,000 1,611,000 1,454,370 156,630 74 90

6001001

Paga baze

496,000

406,644

355,727

50,917

72

87

6001003

Shtese page per vjetersi ne pune

177,000

145,113

118,504

26,609

67

82

6001005

Shtese page per funksionin

1,275,000

1,043,143

964,071

79,072

76

92

6009100

Shpenzime te tjera personeli

17,000

16,100

16,068

32

95

100

601 KONTRIBUTE PER SIGURIME SHOQERORE DHE SHEND 400,000 301,000 242,878 58,122 61 81

6010100

Kontribute per sigurime shoqerore

359,000

270,148

218,155

51,993

61

81

6011100

Kontribute per sigurime shendetesore

41,000

30,852

24,723

6,129

60

80

PREFEKTI I QARKUT BERAT P/SEKTORIT TË FINANCËS DHE SHËRBIMEVE
HARILLA DAFA BESMIR BLANA