REGJISTRI I REALIZIMIT TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK PËR PERIUDHEN JANAR – GUSHT 2018AUTORITETI KONTRAKTOR
PREFEKTI I QARKUT BERAT

Nr. Objekti i Prokurimit Tipi i
kontratës
Lloji i regjistrit të
prokurimit
Fondi limit
me te cilin
eshte shpallur
procedura
Data e zhvillimit
te procedures
Emri i Operatorit
ekonomik/bashkimit i
operatoreve ekonomike i/te
shpallur fitues dhe NUIS
Vlera e kontrates
se neshkruar
(PA TVSH)
Organi që ka zhvilluar
proceduren e prokurimit ne
rastin e procedurave te
perqendruara/autoriteti I
deleguar
1 Kancelari Mallra Blerje me vlere
te vogel
249,522 20.06.2018 Infosoft Office sh.p.k
NIPT J62426002Q
236,685
2 Materiale per pastrim,
dezinfektim, ngrohje dhe ndricim
Mallra Blerje nen vleren
100 000 Leke
66,667 26.06.2018 Shpetim Hoxha P.f
NIPT L02924002R
66,667
3 Te tjera materiale dhe sherbime
speciale
Mallra Blerje nen vleren
100 000 Leke
11,700 28.02.2018
06.04.2018
Ujesjelles Kanalizime sh.a
Skrapar NIPT J69102437J
Punonjesit
11,700
4 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Mallra Procedure Prokurimi 496,030 05.03.2018 Azizolli sh.p.k
NIPT K62803006P
413,903
5 Furnizime dhe materiale te tjera
zyre dhe te pergjithshme
Mallra Blerje nen vleren
100 000 Leke
18,000 28.03.2018 Ilirjan Manka p.f
NPT K32513150A
18,000
6 Shpenzime per te tjera materiale
dhe sherbime operative
Mallra Blerje nen vleren
100 000 Leke
5,200 29.03.2018
26.06.2018
Ylli Koka p.f
NIPT L52506002H
Z.V.R.P.P Skrapar
NIPT K49312413S
5,200
7 Sherbime te tjera Shërbime Blerje nen vleren
100 000 Leke
28,100 15.01.2018
31.01.2018
16.02.2018
28.02.2018
31.03.2018
30.04.2018
22.05.2018
23.05.2018
31.05.2018
30.06.2018
31.07.2018
Albtelecom sh.a
NIPT J61824053N
Z.V.R.P.P Berat
NIPT K52917015R
76,000
8 Blerje dokumentacioni Mallra Blerje nen vleren
100 000 Leke
4,900 28.03.2018 Ilirjan Manka p.f
NPT K32513150A
4,900
9 Shpenzime per pritje e percjellje Mallra Blerje nen vleren
100 000 Leke
1,667 04.05.2018 AB.ZOGA sh.p.k
NPT L53405005H
1,667
10 Shpenzime per mirembajtjen e
mjeteve te transportit
Mallra Blerje nen vleren
100 000 Leke
8,000 02.08.2018 Dhimiter Boce p.f
NPT L53308001K
8,000
PREFEKTI I QARKUT BERAT P/SEKTORIT TË FINANCËS DHE SHËRBIMEVE
HARILLA DAFA BESMIR BLANA